آوردگاهِ آخرین اخبار
مرور برچسب

تبلیغات دیجیتال

چگونه COVID-19 باعث تغییرات در تبلیغات دیجیتال شد؟

رسانه آوردگاه - در تبلیغات دیجیتال، همه چیز همیشه در حال تغییر است. ما عادت کرده ایم که با تغییرات در کانال ها، تاکتیک ها و الگوریتم ها مطابقت پیدا کنیم. اما هیچ کس در بازاریابی دیجیتالی برای تغییراتی که یک بیماری همه گیر جهانی به ارمغان…